Technik mechatronik

Zajmuje się montażem, konserwacją i naprawą systemów mechatronicznych, które łączą mechanikę, elektronikę oraz automatykę, znajdując zastosowanie w różnych branżach. Jego zadaniem jest utrzymanie sprawnego działania zaawansowanych urządzeń technicznych.

WYKAZ KWALIFIKACJI:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:
 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi
 • sprawność manualna
 • dobry wzrok i słuch
 • koordynacja wzrokowo – ruchowa
 • koordynacja słuchowo – ruchowa
 • twórczy umysł
 • otwartość na nowe rozwiązania
 • dokładność i spostrzegawczość
 • zainteresowania związane z matematyką i fizyką
Przygotowanie zawodowe pozwala na podjęcie pracy
 • w instytutach naukowo-badawczych
 • w ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • w przemyśle elektromaszynowym (motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu medycznego, lotniczym, obrabiarkowym)
 • w stacjach serwisowych i diagnostycznych
 • w placówkach służby zdrowia przy eksploatacji urządzeń medycznych i aparatury diagnostycznej
 • w ednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych
 • w branży medycznej
 • w przemyśle związanym z odnawialnymi źródłami energii
 • w własnej firmie
ABSOLWENCI NABYWAJĄ UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE
 • układów sterowania pojazdami
 • nowoczesnych zabawek
 • zaawansowanych urządzeń powszechnego użytku oraz elektroniki użytkowej
 • urządzeń automatyki i robotyki, w tym robotów przemysłowych
 • obrabiarek sterowanych numerycznie
 • aparatury medycznej
 • mikrosystemów