Historia szkoły

Sprawdź dzieje naszej szkoły!

1924
Założenie Publicznej Zawodowej Szkoły Dokształcającej Polskiej Macierzy Szkolnej

Powstaje Publiczna Zawodowa Szkoła Dokształcająca Polskiej Macierzy Szkolnej związana z Podlaską Wytwórnią Samolotów, która prowadzi działalność do 1939 r.

1944
Inauguracja Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej

Inauguracja nauczania w Publicznej Średniej Szkole Zawodowej ( przekształconej z Publicznej Szkoły Zawodowej Dokształcającej Polskiej Macierzy Szkolnej. Opiekunem szkoły został Józef Furman. Szkoła mieściła się w drewnianym budynku przy ul. Janowskiej.

1949
Drugi budynek dla szkoły - "Czerwone koszary"

Szkoła zyskuje na swoje potrzeby drugi budynek przy ul. Stalingradzkiej 55 (obecnie Brzeska 71) zwany „Czerwonymi koszarami”. Szybki rozwój zawodów i specjalności.

 

1951
Zmiana nazwy na Państwową Zasadniczą Szkołę Zawodową Metalowo – Elektryczną CUSZ

Zmiana nazwy szkoły na Państwową Zasadniczą Szkołę Zawodową Metalowo – Elektryczną CUSZ

1956
Zmiana na Zasadniczą Szkołę Zawodową

Szkoła zyskuje nazwę Zasadniczej Szkoły Zawodowej; rozpoczyna się kształcenie dla pracujących.

1961
Otwarcie Technikum Mechanicznego dla Pracujących

Otwarcie Technikum Mechanicznego dla Pracujących.

1960 - 1970
Rozwój współpracy ze zdalnymi zakładami pracy

Szkoła rozwija współpracę z lokalnymi zakładami pracy, kształci na ich potrzeby w różnych zawodach, m.in. pracowników PKP, w branży włókienniczej, elektromonterów, mechaników pojazdów samochodowych, ślusarzy, frezerów, tokarzy.

1970
Oddanie nowych obiektów warsztatów szkolnych

Oddanie do użytku nowego obiektu warsztatów szkolnych.

1971
Rozpoczęcie kształcenia w Technikum Mechanicznym

Rozpoczyna się kształcenie w Technikum Mechanicznym na podbudowie ZSZ - kierunek budowa maszyn i obróbka skrawaniem; wkrótce również dla pracujących.

1973 - 1974
Zmiana nazwy na Zespół Szkół Zawodowych Nr 2

Szkoła przyjmuje nazwę: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, a w 1975 roku otrzymuje imię Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (znak minionych czasów), które nosi do 1989 roku.

1974
Rozpoczęcie roku szkolnego w nowym budynku

Rozpoczęcie roku szkolnego w nowym dwupiętrowym budynku (siedziba szkoły do dziś)

1977
Funkcjonowanie nowych typów szkół w Zespole

Funkcjonowanie rozpoczynają w Zespole nowe typy szkół: Zasadnicza Szkoła Zawodowa OHP, Średnie Studium Zawodowe o kierunku drzewnym, Technikum Mechaniczne dla Pracujących – naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych oraz Zasadnicza Szkoła Górnicza.

Rozwój kształcenia w zawodach technicznych i działalność pozalekcyjna

W kolejnych lata rozwija się kształcenie w zawodach technicznych: technik elektryk, technik samochodowy, technik budownictwa. Szkoła prowadzi również bogatą działalność pozalekcyjną w ramach Ogniska Pracy Pozaszkolnej (1984-1992), a inicjatywy kulturalne szkoły znane są w mieście.

1995
Utworzenie Liceum Technicznego o profilu mechanicznym i elektronicznym

Utworzone zostaje Liceum Techniczne o profilu mechanicznym i elektronicznym.

2002
Wprowadzenie liceów profilowanych o różnych profilach

Do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 wprowadza się licea profilowane o profilach: elektroniczny, kształtowanie środowiska, mechatroniczny, transportowo - spedycyjny, zarządzanie informacją

Szkoła otrzymuje imię Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury

Szkoła otrzymuje imię sławnych polskich pilotów: Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, nawiązując w ten sposób do podlaskich tradycji lotniczych i początków szkolnictwa zawodowego w mieście.

2009
Włączenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Białej Podlaskiej

Włączenie do szkoły Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Białej Podlaskiej;

od 2010
Podejmowanie inicjatyw związanych z rozwojem szkoły

Podejmowanie nowych inicjatyw związanych z utrzymaniem ważnego miejsca w szkolnictwie zawodowym regionu, m.in. unowocześnianie bazy, pozyskiwanie funduszy unijnych dla poszerzenia oferty edukacyjnej, wprowadzanie nowych zawodów, zgodnie z potrzebami rynku pracy.