Rewalidacja

Wspólnie ku sukcesowi – wsparcie i rewalidacja na każdym kroku.

Zajęcia rewalidacyjne przeznaczone są dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia mają na celu wzmacniać posiadane umiejętności, wyrównywać braki i jednocześnie zapobiegać dalszym nieprawidłowościom. Podstawą pracy jest Indywidualny program rewalidacyjny opracowany przez nauczyciela wspierającego dla każdego ucznia, w oparciu o wskazania w orzeczeniu poradni psychologicznej-pedagogicznej.

Zajęcia mogą być prowadzone w formie indywidualnej i zespołowej. Zajęcia rewalidacyjne prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie przygotowanie do prowadzenia poszczególnych rodzajów zajęć.

Szeroki wachlarz zajęć rewalidacyjnych i pozalekcyjnych daje możliwość wielofunkcyjnego usprawniania ucznia oraz możliwość dostosowania do indywidualnych psychofizycznych potrzeb ucznia.

O rewalidacji:

Główne założenia i kierunki oddziaływań rewalidacyjnych to:

 • maksymalne usprawnianie, rozwijanie, wzmacnianie najmniej uszkodzonych funkcji psychicznych i fizycznych

 • optymalne usprawnianie i korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych

 • kompensowanie braków, czyli wyrównywanie ich przez zastępowanie

 • stymulowanie (dynamizowanie) rozwoju

Oferujemy szeroką gamę zajęć specjalistycznych i rewalidacyjnych w zakresie:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 • zajęcia wyrównawcze

 • zajęcia obejmujące techniki multimedialne

 • gimnastyka korekcyjna

 • artetarapia

 • terapia metodą EEG Biofeedbeck

W czasie nauki w szkole zapewniamy:

 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną

 • organizację zajęć rewalidacyjnych

 • pomoc specjalistów: pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, nauczycieli wspierających, doradcy zawodowego, pielęgniarki szkolnej, stomatologa

 • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

 • stają się partnerami, którzy wspólnie osiągają sukcesy

 • zajęcia rozwijające zainteresowania

 • zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych

 • zajęcia pozalekcyjne sportowe na sali gimnastycznej, boiskach szkolnych, siłowni i na basenie