Psycholog szkolny

Zaufaj, podziel się, wsparcie jest blisko.

PSYCHOLOG - mgr Magdalena Sowa

Godziny pracy

Poniedziałek

10:00 - 15:30

Wtorek

08:00 - 13:00

Środa

10:00 - 16:00

Czwartek

08:00 - 12:00

Piątek

08:00 - 12:00

Adres e-mail

psycholog@brzeska71.pl

Telefon

tel. 83 341 67 73

Do podstawowych zadań psychologa należy:

 1. diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
 2. wspieranie mocnych stron uczniów,
 3. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 4. konsultacje z nauczycielami dotyczące podniesienia efektywności pracy ucznia poprzez bazowanie na jego mocnych stronach,
 5. analiza sytuacji wychowawczej uczniów, pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji wychowawczej poprzez treningi kompetencji społecznych, mediacje, interwencje, udział w programach profilaktycznych,
 6. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania,
 7. realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów,
 8. współpraca z pedagogiem szkolnym,
 9. udzielanie pomocy psychologicznej uczniom, nauczycielom, rodzicom,
 10. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
 11. prowadzenie zajęć z zakresu programów profilaktycznych
 12. wspieranie wychowawców i nauczycieli w działaniach edukacyjno-wychowawczych,
 13. praca z uczniem zdolnym,
 14. praca w klasowych zespołach wychowawczych, zespole kształcenia integracyjnego, zespole wychowawców, zespole ds. kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 15. organizowanie treningów kompetencji społecznych,
 16. praca z uczniem przejawiającym zaburzenia zachowania lub zaburzenia emocjonalne,
 17. indywidualna praca z uczniem
 18. współpraca z wychowawcami i innymi nauczycielami w celu rozpoznania możliwości i indywidualnych potrzeb ucznia,
 19. prowadzenie dokumentacji,
 20. wykonywanie zadań zleconych przez dyrektora szkoły oraz przekazywanie sprawozdań z ich wykonania, również w formie elektronicznej.