Zalety integracji

Zobacz, co zyskują nasi uczniowie dzięki integracji

INTEGRACJA = SCALANIE

Głównym celem kształcenia integracyjnego jest maksymalne włączenie młodzieży z niepełnosprawnością do placówek edukacyjnych, które umożliwią im naukę w gronie zdrowych rówieśników. W szkole dąży się do likwidacji utartych w społeczeństwie barier i budowania właściwych relacji międzyludzkich. Przyjazna uczniom kadra nauczycielska dba o bezpieczeństwo uczniów, ich rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych, które umożliwiają im pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym realizowanym w szkole, a w dalszej kolejności przygotowanie do funkcjonowania w dorosłym życiu.

Do oddziałów integracyjnych szkoła przyjmuje między innymi uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (z niedosłuchem, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem intelektualnym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością sprzężoną, przewlekle chorych oraz z taką niepełnosprawnością dla której, uczniowi możemy zapewnić bezpieczny i wszechstronny rozwój).

Dzięki integracji:

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

 • stają się pewniejsi siebie

 • odważniej patrzą na świat

 • wierzą w swoje możliwości

 • zapominają o swoich problemach

 • chętnie pokonują bariery

 • uczą się akceptować swoją inność

 • mają poczucie własnej wartości

 • rozwijają wyobraźnię

 • nawiązują przyjaźnie ze zdrowymi rówieśnikami

Uczniowie pełnosprawni:

 • stają się bardziej tolerancyjni i opiekuńczy

 • uczą się cierpliwości i empatii

 • umieją postępować z osobami niepełnosprawnymi

 • stają się partnerami, którzy wspólnie osiągają sukcesy

 • uczą się akceptacji cudzej i własnej inności

 • stają się odpowiedzialni i życzliwi wobec siebie

 • przełamują stereotypy, rozumieją, że "inny to nie znaczy gorszy"

Od uczniów niepełnosprawnych możemy się wiele nauczyć, przede wszystkim wytrwałości, cierpliwości, poszanowania dla zdrowia i pracy jaką codziennie muszą wkładać w to, by znaleźć swoje miejsce w świecie.