Technik informatyk

Zajmuje się instalacją, konserwacją i naprawą komputerów, oprogramowania oraz sieci komputerowych, a także udzielaniem wsparcia technicznego w dziedzinie informatyki.

WYKAZ KWALIFIKACJI:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:
 • umysł twórczy, analityczny i logiczny
 • zdolność do pamięciowego obejmowania logicznych ciągów działań
 • szybka orientacja
 • zdolność przewidywania skutków decyzji
 • wytrwałość i celowość działania
 • twórcza wyobraźnia,
 • dokładność i systematyczność
 • zdolność koncentracji
 • chęć stałego doskonalenia w zawodzie
 • podatność na innowacje
 • samodzielność, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie
 • jasne i precyzyjne formułowanie myśli
 • umiejętność współpracy z ludźmi
 • dążenie do rozwoju i wzbogacania własnej osobowości
Przygotowanie zawodowe pozwala na podjęcie pracy
 • przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne – elektromaszynowym
 • przemyśle motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym
 • przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mchatroniczne, maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane
 • instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • stacjach serwisowych i diagnostycznych
 • placówkach służby zdrowia przy eksploatacji urządzeń medycznych i aparatury diagnostycznej
 • jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych
ABSOLWENCI NABYWAJĄ UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE
 • montowania komputerów
 • instalowania systemów operacyjnych oraz oprogramowania użytkowego i narzędziowego w komputerach
 • uruchamiania komputerów
 • prowadzenia sprzedaży podzespołów, komputerów oraz oprogramowania
 • dokonywania przeglądów, napraw i modernizacji komputerów
 • podłączania i instalowania urządzeń wejścia – wyjścia komputerów
 • projektowania sieci komputerowych dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • budowania sieci komputerowych i podłączanie ich do Internetu
 • instalowania oprogramowania sieciowego na serwerach
 • zabezpieczenia komputerów i sieci przed zawirusowaniem, dbania o bezpieczeństwo informacji w sieciach
 • montowania łączy teletransmisyjnych oraz podzespołów i urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznej
 • konserwacji bieżącej urządzeń sieciowych
 • obliczania i analizowania kosztów eksploatacji komputerów i sieci