Technik elektryk

Projektuje, montuje i naprawia instalacje elektryczne w budynkach i przemyśle. Jego zadaniem jest zapewnienie bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania systemów elektrycznych, dbając o przestrzeganie norm oraz obowiązujących przepisów.

WYKAZ KWALIFIKACJI:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:
 • zainteresowania techniczne
 • koordynacja senso – motoryczna
 • wyobraźnia przestrzenna, konstrukcyjna i techniczna
 • podzielność uwagi,
 • wysoki poziom spostrzegawczości
 • zamiłowanie do dokładnej i odpowiedzialnej pracy, ładu i porządku
 • odporność na warunki środowiska pracy
 • zdolność koncentrowania uwagi
 • pełne widzenie barw
 • dobra sprawność ruchowa kończyn górnych i dolnych
PRZECIWSKAZANIA LEKARSKIE
 • wady wzroku nie dające się skorygować szkłami optycznymi
 • brak widzenia obuocznego
 • daltonizm
 • znaczny stopień zaburzenia ruchliwości w stawach biodrowych, kolanowych i skokowych
 • skłonność skóry do uczuleń
 • przewlekłe schorzenia układu oddechowego
 • zaburzenia węchu
 • epilepsja i inne stany chorobowe przebiegające z utratą przytomności
 • wybitnie wzmożona pobudliwość ruchowa
Przygotowanie zawodowe pozwala na podjęcie pracy
 • zakładach energetycznych, elektrowniach i sieci elektroenergetyczne
 • zakładach przemysłu wydobywczego hutniczego, transportu wodnego i kolejowego
 • zakładach gospodarki komunalnej
 • przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne
 • zakładach usługowych naprawiających maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku ( w tym zakłady rzemieślnicze)
 • biurach projektowych
 • placówkach zajmujących się dystrybucją maszyn i urządzeń elektroenergetycznych
ABSOLWENCI NABYWAJĄ UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE
 • wykonywania badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji oraz eksploatacji
 • interpretowania wyników pomiarów
 • wykonywania instalacji elektrycznych oraz przeprowadzanie badań eksploatacyjnych tych instalacji
 • dobierania, ubytkowania, instalowania i obsługiwania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej
 • instalowania, użytkowania i obsługiwania układów energoelektronicznych oraz dokonywania prostych napraw
 • diagnozowania stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych
 • stosowania skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć
 • dobierania, instalowania i sprawdzania środków ochrony przeciwporażeniowej
 • planowania i nadzorowania ruchu sieci elektroenergetycznej
 • prowadzenia budowy i eksploatacji linii napowietrznych i kablowych
 • prowadzenia racjonalnej gospodarki elektroenergetycznej
 • wykonywania kalkulacji ekonomicznej wykonywanych prac
 • organizowania stanowisk pracy
 • udziału w pracach zespołów projektowych