Technik budownictwa

Organizuje i kontroluje roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy, roboty ziemne, roboty budowlane stanu surowego i wykończeniowe, z utrzymaniem obiektów budowlanych oraz ich przebudową i rozbiórką.

WYKAZ KWALIFIKACJI:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:
 • dobry stan zdrowia
 • odporność na długotrwały wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych
 • wyobraźnia przestrzenna
 • spostrzegawczość i koncentracja uwagi
 • odporność na stres zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych
 • zrównoważenie emocjonalne
Przygotowanie zawodowe pozwala na podjęcie pracy
 • w przedsiębiorstwach budowlanych
 • w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach
 • w państwowym nadzorze budowlanym
 • w administracjach budynków
 • w biurach projektów jako asystent projektanta, a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno –budowlanej
 • we własnej firmie budowlanej
ABSOLWENCI NABYWAJĄ UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE
 • posługiwania się dokumentacją techniczną w różnych fazach procesu budowlanego,
 • rysowania własnych rozwiązań architektonicznych z uwzględnieniem możliwości technologicznych współczesnego budownictwa,
 • wykonywania pomiarów, szkiców inwentaryzacyjnych oraz elementów dokumentacji remontowo-budowlanej,
 • projektowania prostych elementów konstrukcyjnych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami,
 • posługiwania się dokumentacją w zakresie organizacji budowy i robót,
 • dobierania technologii, materiałów i sprzętu do wykonania określonego zadania,
 • ustalania metod realizacji robót, przydziału zadań dla zespołów roboczych i kierowania przebiegiem robót,
 • sporządzania kalkulacji robót budowlanych, kosztorysów i umów przetargowych,
 • organizowania i kierowania robotami remontowymi i rozbiórkowymi,
 • wykorzystywania programów komputerowych przydatnych w zawodzie technik budownictwa,
 • podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej