Pracownicy młodociani

Szkoła Branżowa I stopnia – Twój klucz do sukcesu i rozwoju zawodowego.

Celem nauki w tej szkole jest uzyskanie przez ucznia-młodocianego pracownika umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II stopnia. Ponadto absolwent Branżowej Szkoły II stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury.

 Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w Branżowej Szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę.

Kształcenie młodocianych pracowników

Inwestycja w Przyszłość.

 • Kształcenie ogólne

  odbywa się w szkole ZSZ Nr 2 w Białej Podlaskiej

 • Kształcenie zawodowe teoretyczne

  odbywa się na kursach dokształcających poza szkołą

 • Kształcenie zawodowe praktyczne

  odbywa się u pracodawcy, który powinien posiadać do tego odpowiednie kwalifikacje (kurs pedagogiczny)

OBOWIĄZKOWE KURSY ZAWODOWE

Jeśli uczeń wybierze zawód, gdzie zajęcia praktyczne będzie odbywał u pracodawcy to na dokształcanie teoretyczne zawodowe w swoim zawodzie skierowany będzie przez szkołę do Centrum Kształcenia Zawodowego w Trawnikach lub w inne miejsce, które ten ośrodek wskaże. Kurs zawodowy finansowany jest przez szkołę, natomiast koszty dojazdu, wyżywienia czy zakwaterowania w internacie pokrywa rodzic ucznia. Uczeń uczestniczy w takim kursie trzykrotnie: w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie. Kurs trwa 4 tygodnie. Na zajęciach w ośrodku kursowym wykładane są przedmioty zawodowe z których uczeń otrzymuje oceny, sprawdzana jest obecność i wystawiana ocena z zachowania. Informacja o postępach kursanta dostarczana jest do szkoły.

Wymagania

Naukę zawodu może podjąć młodociany, który:

 • ukończył ośmioletnią szkołę podstawową i nie przekroczył 18 roku,
 • przedstawił zaświadczenie lekarskie z Medycyny Pracy stwierdzające, że jego praca w wybranym zawodzie nie zagraża zdrowiu

Informacje

Nauka zawodu trwa 36 miesięcy tzn. 3 lata

Nauka zawodu (zatrudnienie młodocianego pracownika) następuje przez podpisanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Umowę taką zawiera pracodawca z uczniem/ młodocianym pracownikiem za zgodą opiekuna prawnego. Po zawarciu umowy uczeń zobowiązany jest dostarczyć xero do kancelarii szkoły p.100 w terminie do 09.09.2023 r.

Zakończenie nauki zawodu (po 3 latach) – uczniowie zdają egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w szkole lub egzamin czeladniczy zdawany przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej

Pliki do pobrania

Znajdziesz tu dokumenty obowiązujące w procesie rekrutacji