XI Konkurs Literacki im. Anny Markowej

Wszystkich uczniów szkół średnich w Polsce oraz polskich szkół średnich za granicą zapraszamy do wzięcia udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Anny Markowej.

Do Konkursu można zgłaszać prace w kategoriach:

a) proza – do 3 stron znormalizowanego wydruku (do 5400 znaków ze spacjami);

b) poezja – koniecznie 3 utwory.

Uczestnicy mogą zgłosić pracę w obu kategoriach.

Laureaci otrzymają nagrody:

a) finansowe: I miejsce – 3000 zł, II miejsce – 2000 zł, III miejsce – 1000 zł. 

Kapituła zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Laureat powinien odebrać nagrodę osobiście.

b) laureaci Konkursu uzyskują podczas postępowania w sprawie przyjęcia na studia maksymalną liczbę punktów na kierunki studiów prowadzonych na UwB: filologia polska – stacjonarne studia 3-letnie. 

  • Utwory nadsyłane na Konkurs nie mogą być wcześniej publikowane (w tym również w Internecie) oraz nagradzane w innych konkursach.
  • Prace konkursowe należy nadesłać w 7 egzemplarzach.

Prace należy złożyć osobiście lub nadesłać do 16 kwietnia 2024 (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Klub Humanistów, 15-420 Białystok, Plac NZS 1, pok. 65 z dopiskiem „XI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. A. Markowej”

Szczegóły Konkursu na stronie internetowej:https://filologia.uwb.edu.pl/aktualnosci/xi-ogolnopolski-konkurs-literacki-imienia-anny-markowej-2024-1176.html