Stypendium z „Lubelskiej kuźni talentów 2024-2025” – 600 zł/miesięcznie.

W roku szkolnym 2024 – 2025 uczniowie wszystkich klas technikum i szkoły branżowej, w tym uczniowie klas pierwszych, mogą ubiegać się o stypendium z programu “Lubelska kuźnia talentów 2024-2025” w kwocie 600 zł / miesiąc, wypłacane przez 10 miesięcy, czyli w roku szkolnym będzie to 6 000 zł.

Uczniowie, którzy spełniają warunki ubiegania się o stypendium lub chcący uzyskać więcej informacji, proszeni są o zgłoszenie się do dnia 21 czerwca 2024 r. do Pani Edyty Michalczuk (sala 311). Termin złożenia wniosku jest bardzo krótki, bo do 12 lipca 2024 r. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Aby złożyć wniosek o stypendium uczeń musi spełniać następujące warunki:

 1. w ubiegłym roku szkolnym (2023-2024), uzyskał średnią arytmetyczną z rocznych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich zajęć edukacyjnych, w przypadku:

– uczniów I klasy technikum wyższą lub równą 4,75,

– uczniów klas II, III, IV lub V technikum wyższą lub równą 4,50,

– uczniów klas I, II i III szkoły branżowej wyższą lub równą 4,00.

LUB

 • w ubiegłym roku szkolnym (2023-2024) uzyskał tytuł finalisty, laureata lub reprezentował Polskę w konkursach, olimpiadach, turniejach lub/i uzyskał co najmniej 4 osiągnięcia: tytuł laureata, finalisty, zajęcie 1 do 3 miejsca, zdobycie wyróżnienia lub uzyskał inne wysokie miejsce, nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy i umiejętności, organizowanych instytucjonalnie, o pozaszkolnym zasięgu.

oraz

 • uzyskał średnią arytmetyczną z rocznych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich zajęć edukacyjnych, w przypadku:

– uczniów I klasy technikum wyższą lub równą 4,25,

– uczniów klas II, III, IV lub V technikum wyższą lub równą 4,00,

– uczniów klas I, II i III szkoły branżowej wyższą lub równą 3,50.

ORAZ

 • spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie, osiągnięty w roku 2023, nie przekracza kwoty 3 221,98 zł netto (czyli po odliczeniu składek na ZUS, podatku i składki zdrowotnej)

LUB

 • posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia,

LUB

 • posiada aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

LUB

 • posiada status osoby przebywającej w pieczy zastępczej lub opuszczającej pieczę zastępczą.

LUB

 • posiada status dziecka pozbawionego całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej obydwojga rodziców, w wyniku ich śmierci lub/i wyroku sądu.

LUB

 • członek rodziny ucznia legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza półtorakrotności kwoty 3 221,98 zł netto.

LUB

 • uczeń wychowywany jest przez jednego rodzica: wdowę, wdowca, pannę, kawalera, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, osobę, która złożyła pozew o separację lub pozew rozwodowy i która nie wychowuje ucznia z jego rodzicem, a miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza półtorakrotności kwoty 3 221,98 zł netto.