Stypendium z „Lubelskiej kuźni talentów 2023-2024” – 600 zł/miesięcznie

W tym roku szkolnym uczniowie wszystkich klas technikum i szkoły branżowej, w tym uczniowie klas pierwszych, mogą ubiegać się o stypendium z programu “Lubelska kuźnia talentów 2023-2024” w kwocie 600 zł / miesiąc, wypłacane przez 10 miesięcy, czyli w roku szkolnym będzie to 6 000 zł. Uczniowie, którzy spełniają warunki ubiegania się o stypendium lub chcący uzyskać więcej informacji, proszeni są o zgłoszenie się do dnia 8 września 2023 r. ze świadectwem otrzymanym w czerwcu 2023 r. do Pani Edyty Michalczuk (sala 311).

Aby złożyć wniosek o stypendium uczeń musi spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:
•    miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie, nie przekracza kwoty 2 249,79 zł netto (czyli po odliczeniu składek na ZUS, podatku i składki zdrowotnej)
LUB
•    posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia,
LUB
•    posiadać aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
ORAZ
•    w ubiegłym roku szkolnym (2022-2023), uzyskał średnią arytmetyczną z rocznych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich zajęć edukacyjnych, w przypadku:
– uczniów I klasy pięcioletniego technikum wyższą lub równą 4,50,
– uczniów klas II, III, IV lub V pięcioletniego technikum wyższą lub równą 4,25,
– uczniów klas I, II i III szkoły branżowej wyższą lub równą 3,75.

LUB
•    w ubiegłym roku szkolnym (2022-2023) uzyskał tytuł finalisty, laureata lub reprezentował Polskę w konkursach, olimpiadach, turniejach lub/i uzyskał co najmniej 3 osiągnięcia: tytuł laureata, finalisty, zajęcie 1 do 3 miejsca, zdobycie wyróżnienia lub uzyskał inne wysokie miejsce, nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy i umiejętności, organizowanych instytucjonalnie, o pozaszkolnym zasięgu.
ORAZ
•    uzyskali średnią arytmetyczną z rocznych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich zajęć edukacyjnych, w przypadku:
– uczniów I klasy pięcioletniego technikum wyższą lub równą 3,00,
– uczniów klas II, III, IV lub V pięcioletniego technikum wyższą lub równą 3,00,
– uczniów klas I, II i III szkoły branżowej wyższą lub równą 3,00.

Więcej informacji: Stypendia i zasiłki szkolne