Konkurs Fotograficzny – Podaj rękę INTEGRACJI

Zespół Kształcenia Integracyjnego ogłasza konkurs fotograficzny „Podaj rękę INTEGRACJI”
Konkurs skierowany do młodzieży o SPE ze szkół podstawowych

klasy VII, VIII.

Termin składania prac – do 29.03.2024 r.

Regulamin Ogólnoszkolnego Konkursu Artystycznego
„SZTUKA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”

Edycja I Konkurs fotograficzny „Podaj rękę INTEGRACJI”

Zapraszamy do udziału w I edycji naszego konkursu z cyklu „SZTUKA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”. W tej edycji Konkurs jest popularyzacją technik fotograficznych.
Organizator Konkursu:
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej – Zespół Kształcenia Integracyjnego.
Temat:
„Podaj rękę INTEGRACJI” – Integracja by zaistnieć musi przełamać wiele stereotypów, zmienić nastawienie, nauczyć zrozumienia drugiego człowieka, nauczyć tolerancji. Jednym z najważniejszych warunków zaistnienia i powodzenia integracji jest przełamanie lęku w relacjach z osobami niepełnosprawnymi i naturalne zachowanie w kontaktach
z nimi. Zanim się to jednak stanie ktoś wyciąga pomocną dłoń do kogoś, ktoś podaje rękę komuś, ktoś pomaga komuś. Dlatego w takim ujęciu tematu motywem przewodnim pracy jest ręka, ręce.

Cele Konkursu:

Celem Konkursu jest popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej uczniów z niepełnosprawnościami z klas integracyjnych szkół podstawowych.
Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VII i VIII, szkół podstawowych z terenu miasta Biała Podlaska i powiatu, posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Uczestnicy przygotowują prace przy wykorzystaniu dowolnych urządzeń rejestrujących obraz cyfrowy (aparat, telefon itp.).
3. Fotografia obrazująca temat przewodni konkursu „Podaj rękę INTEGRACJI” powinna zawierać motyw ręki lub rąk.
4. Prace należy wydrukować na kartce w formacie A4, orientacja PIONOWA.
5. Zgłoszone prace powinny zawierać na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasę, szkołę, numer telefonu do rodzica/opiekuna (wzór w Załączniku nr 1 regulaminu).
6. Każdy uczeń może wykonać maksymalnie 2 prace, które rozpatrzone będą każda indywidualnie.
7. Prace nie mogą być wykonane zbiorowo.
8. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
9. Każda placówka może zgłosić nieograniczoną ilość prac konkursowych.
10. Nadesłane prace nie mogą naruszać jakichkolwiek dóbr osobistych ani zawierać treści ośmieszających, wulgarnych, sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami oraz naruszać uczuć religijnych i światopoglądowych.
11. Prace niezgodne z wymogami konkursu nie zostaną dopuszczone do konkursu.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania nadesłanych prac i reprodukowania w celach promocyjnych.
13. Organizatorzy nie zwracają prac.
14. Nadesłane prace pozostaną w zbiorach szkoły, a nagrodzone wzbogacą galerię szkolną lub zostaną przekazane jako upominki dla partnerów i sponsorów konkursu.
15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.
16. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
Zasady wyłaniania zwycięzców:
1. Prace będą oceniane przez Komisję w dwóch kategoriach wiekowych:

 • szkoła podstawowa klasy VII
 • szkoła podstawowa klasy VIII

2. W każdej kategorii nagrodzone zostaną dwie prace zwycięskie oraz zostaną przyznane dwa wyróżnienia.
3. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa oraz mały upominek.
4. Wszyscy uczestnicy wraz z rodzicami zostaną zaproszeni na weekendowe warsztaty graficzne uwzględniające poziom umiejętności uczestników wsparte obecnością nauczycieli wspomagających.
5. Kryteria oceny prac:

 • twórczy charakter prac,
 • zgodność z tematem, oryginalność i samodzielność,
 • wartości artystyczne,
 • zrozumiały przekaz.

6. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
7. Komisja wybierze najciekawsze prace, które stanowić będą wystawę pokonkursową, której otwarcie odbędzie się podczas uroczystego wręczenia nagród.
8. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie (prosimy o podanie aktualnych telefonów kontaktowych).
9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych szkoły oraz Facebooku szkoły.
10. Organizator Konkursu decyduje w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.
Terminy:

 • 29.03.2024 – ostateczny termin nadsyłania prac (Uwaga! Liczy się termin otrzymania pracy przez organizatora, a nie data stempla pocztowego).
 • Kwiecień 2024 – Posiedzenie komisji konkursowej.
 • 26 kwietnia 2024 do godzinie 15.00 – ogłoszenie wyników na oficjalnych stronach podanych w podpunkcie – kontakt.
 • Maj/czerwiec 2023 – wystawa prac i wręczenie nagród.

Zastrzegamy, że termin otwarcia wystawy może ulec zmianie (o dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród powiadomieni zostaną laureaci i osoby wyróżnione telefonicznie). Informacja taka znajdzie się również na oficjalnych stronach podanych w podpunkcie – kontakt.

 • Prace należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej – pokój 100
ul. Brzeska 71
21-500 Biała Podlaska
Dotyczy: KONKURS FOTOGRAFICZNY – Podaj rękę INTEGRACJI
Kontakt:

Marta Bąkowska – koordynator konkursu
tel. 793 009 432
e-mail: m.bakowskaok@gmail.com
Facebook: ZSZ Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej
Strona internetowa szkoły: https://brzeska71.pl

#podajrękęintegracji #integracja #wyrównywanieszans #brzeskaszkołamistrzów